Bibliography

Recent Refill

In Poetry:

Sexciteful head-turner

Daylightfull heart-burner

[LINK]

 

"Лигаво лизга низ мислите,
Лепливо лази низ жилите."...

[LINK]

In Prose:

"Ја крстил 'Галеб' оти ја стругал во камен и ја клесал во спомен на најубавата грлица, својата прерано одлетана птица."...

[LINK]

"Кротум да начинат сплет, в немир да сторат преплет. Во знак на послушност да се споени, на слобода распојасани. Во срам да се мрсат, в чедност размрсуваат."...

[LINK]